Skontaktuj się z nami
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Porównanie produktów
Porównaj produkty teraz


Lista porównania
HOBART

WARUNKI WSPÓŁPRACY

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. W przypadku relacji biznesowych z naszymi klientami mają zastosowanie następujące aspekty w kolejności:
  a) treść umów zawartych na piśmie, w przypadku umów jednostronnych zastosowanie ma nasze potwierdzenie zamówienia;
  b) niniejsze Warunki współpracy (AGB) i
  c) stosowne przepisy prawne.
 2. Klient, chyba że nie jest przedsiębiorcą, w momencie składania pierwszego zamówienia wyraża zgodę, aby niniejsze Warunki współpracy dotyczyły tego zamówienia oraz wszystkich przyszłych ofert, zamówień i umów bez konieczności potwierdzania tego faktu za każdym razem.
 3. Treść umów, w tym zapisy umów, które nie są zgodne z niniejszymi Warunkami współpracy, są zawierane w formie pisemnych potwierdzeń zamówień. Jeśli klient zawrze dodatkowe warunki lub wymagania w pisemnym zamówieniu, są one niniejszym odrzucone, szczególnie jeśli klient życzy sobie, aby podstawą umowy były jego warunki zakupu. Jeśli warunki zakupu są sprzeczne z naszymi Warunkami współpracy, nie będą one treścią umowy nawet w przypadku braku reakcji z naszej strony lub niezastrzeżonej realizacji umowy.
 4. Pracownicy ani przedstawiciele handlowi nie mogą zawierać umów sprzedaży ani szczególnych warunków umowy.

§ 2 Oferty

 1. Nasze oferty są niewiążące. Umowa zostaje zawarta w momencie przesłania potwierdzenia zamówienia, które nie wymaga podpisu, jeśli jest utworzone automatycznie.
 2. Rezerwujemy sobie prawo własności i prawo autorskie do szacunków, ilustracji i dokumentów ofertowych, a także prawo do ich wycofania. Te dokumenty nie mogą być udostępniane stronom trzecim.

§ 3 Zakres dostawy

 1. Zakres dostawy/serwisu jest określony naszym pisemnym potwierdzeniem zamówienia. Jeśli nie zawarto innych pisemnych umów, dostarczane towary mogą być jedynie używane zgodnie z dołączonym do nich opisem produktu. Zmiany techniczne związane z poprawkami technicznymi lub wynikające z wymogów prawnych są możliwe jedynie w czasie dostawy, pod warunkiem że dostarczany produkt nie jest znacząco zmieniony, a zmiany są zasadne dla klienta.
 2. Informacje o wydajności, zużyciu i wadze należy traktować jako przykładowe, chyba że wyraźnie określono, że są one wiążące. Klient jest zobowiązany zapewnić dostęp do wymaganych mediów (np. miękkiej wody, elektryczności, pary, gorącej wody, odpływów) zgodnie z naszymi specyfikacjami obsługi lub instalacji urządzenia. Ma również obowiązek zapewnić wszelkie wymagane pozwolenia.

§ 4 Ceny

 1. Zmiany ceny są dozwolone, jeśli między datą zawarcia umowy a datą dostawy mijają ponad cztery miesiące. Jeżeli przed dostawą wzrosną płace, koszt materiałów lub koszty rynkowe, mamy prawo zwiększenia ceny zgodnie ze wzrostem kosztów. Kupujący ma prawo do wycofania się z umowy tylko wtedy, gdy wzrost ceny pomiędzy złożeniem zamówienia a dostawą znacznie przekracza wzrost ogólnych kosztów życia. Jeśli klient jest przedsiębiorcą zgodnie z § 14 Niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), powyższa zasada będzie miała zastosowanie, jeżeli okres między zawarciem umowy a uzgodnioną datą dostawy przekracza sześć tygodni.
 2. Ceny zawierają opakowanie odpowiednie na potrzeby dostawy na terenie kraju, za wyjątkiem akcesoriów zamówionych ręcznie lub części zamiennych. W tych przypadkach ceny nie zawierają pakowania do transportu, ubezpieczenia wysyłkowego, dostawy do miejsca odbioru, instalacji (nawet jeśli produkt musiał być rozłożony na czas dostawy), podatku VAT obowiązującego w dniu wysyłki. Szczególne życzenia klienta, takie jak przyspieszenie wysyłki czy specjalne pakowanie, są realizowane w miarę możliwości i za dodatkową opłatą.
 3. Klient jest zobowiązany zadbać o połączenie z niezbędnym punktem zasilania (energii, wody, ścieków itd.) na własny koszt, jeśli nie zostało to wyraźnie potwierdzone w zakresie dostawy. Połączenie powinno być wykonane przez specjalistyczne, licencjonowane firmy.
 4. W sytuacji zlecenia nam montażu, instalacji lub nadzoru przyłącza, na życzenie udostępniamy usługi naszych techników serwisowych za opłatą podaną w aktualnej tabeli cen. W tym przypadku mają również zastosowanie zapisy § 11.
 5. Stałe ceny są uważane za ważne, jeśli zostały przez nas pisemnie zatwierdzone i uzgodnione w czasie planowania wysyłki, montażu i ukończenia prac. Usługi niewymienione jasno w ofercie, a niezbędne do wykonania zamówienia, w tym w szczególności murowanie, tynkowanie, prace ziemne itd., są płatne dodatkowo zgodnie z cennikiem, jeśli zostaną wykonane przez nas.

§ 5 Dostawa

 1. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania częściowej wysyłki w ramach wskazanego czasu dostawy, pod warunkiem że nie wpływa to negatywnie na użytkowanie.
 2. Okres dostawy rozpoczyna się w momencie przesłania potwierdzenia zamówienia, jednak nie przed kontrolą niezbędnych dokumentów, zatwierdzeń i zezwoleń przez kupującego. Ten okres zależy również od terminowego dokonania płatności, np. uzgodnionej przedpłaty.
  Termin dostawy jest uznany za dotrzymany, jeżeli towar jest gotowy do wysyłki w określonym czasie, a gotowość ta została zgłoszona klientowi lub produkt został wysłany. Usługa montażu wykonywana przez nas nie musi być realizowana w okresie dostawy, chyba że zostało to przez nas wyraźnie potwierdzone. Terminowość dostawy podlega wypełnieniu zobowiązań umownych przez kupującego.
 3. Opóźnienia dostawy i wykonania usługi spowodowane siłą wyższą lub innymi wydarzeniami, które znacząco utrudniają wysyłkę lub sprawiają, że jest niemożliwa, zwalniają nas z obowiązków. Te wydarzenia obejmują trudności z zakupieniem materiałów, przerwy w działalności, przepisy prawne itp. W związku z takimi okolicznościami potwierdzone terminy dostawy wydłużą się o niezbędny okres. Kupujący ma prawo zerwać umowę trzy miesiące po pierwotnym terminie dostawy.
 4. Niezależnie od innych okoliczności opisanych w tych postanowieniach klient ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli wysyłka stanie się niemożliwa przed przeniesieniem ryzyka. Klient może również wycofać się z umowy, jeżeli część dostawy nie może być zrealizowana, a jest w stanie udowodnić, że częściowa dostawa/usługa nie leży w jego interesie, w przeciwnym wypadku może żądać obniżenia ceny. Jeśli ustalony drogą wyjątku termin dostawy nie zostanie przez nas dotrzymany z naszej winy, klient może odstąpić od umowy po pisemnym poinformowaniu nas o możliwym odstąpieniu i zapewnieniu stosownego okresu zwłoki, który upłynie bez zrealizowania wysyłki z przyczyn leżących po naszej stronie. Wszelkie dalsze reklamacje opisane w § 7 pkt 3 są wyłączone. Jeżeli żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za niepraktyczność częściowej dostawy, zastrzegamy sobie prawo do żądania częściowego wynagrodzenia za wykonaną usługę.

§ 6 Instalacja

Jeśli instalacja jest wykonywana przez nas w ramach umowy, zastosowanie mają następujące przepisy:

 1. Kupujący zapewni nieodpłatnie właściwe pomieszczenia, w których będą przechowywane części maszyn, materiały, narzędzia itd.
 2. Przed rozpoczęciem instalacji wszystkie działania będące po stronie kupującego, a w szczególności prace budowlane, wykończeniowe i inne prace przygotowawcze, powinny być na takim etapie zaawansowania, aby instalacja mogła rozpocząć się natychmiast i przebiegać bez zakłóceń.
 3. Jeśli instalacja, montaż lub uruchomienie opóźni się nie z naszej winy, klient musi pokryć dodatkowe koszty, w szczególności koszty czasu postoju i możliwe dodatkowe koszty podróży.
 4. Klient gwarantuje, że przeznaczone do instalacji powierzchnie są zawsze w idealnym stanie, czyste i równe. W przypadku pomieszczeń izolowanych pokrywana powierzchnia musi być dobrze połączona ze ścianą oraz wolna od gruzu i zaprawy.

§ 7 Odpowiedzialność za wady / roszczenia

 1. Wykryte wady, które podlegają odpowiedzialności za wady, muszą zostać niezwłocznie zgłoszone. Klient jest zobowiązany natychmiast sprawdzić dostarczone towary. Oczywiste wady wykryte w ten sposób oraz roszczenia z tytułu niewłaściwej i niekompletnej dostawy będą zgłaszane niezwłocznie na piśmie, tj. do 10 dni od dostawy. W przeciwnym wypadku towar uznaje się za przyjęty, za wyjątkiem przypadków złej woli z naszej strony lub naszych przedstawicieli prawnych i wykonawców. W przypadku wad ukrytych obowiązuje termin 3 dni od daty wykrycia wady. Zastosowanie ma tu § 377 Niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).
 2. Bierzemy odpowiedzialność za możliwe wady naszych produktów w momencie przekazania ryzyka na okres 12 miesięcy i za części przez okres 12 miesięcy w formie dostaw uzupełniających. Nie dotyczy to produktów używanych, za które nie bierzemy żadnej odpowiedzialności. Określenie sposobu realizacji dostawy uzupełniającej, usunięcia wady zgłoszonej nam we właściwym terminie lub bezpłatnej dostawy zamiennej leży po naszej stronie. Dostawa części zamiennych odbywa się zawsze na warunkach DAP (dostarczone na miejsce), a klient jest zobowiązany opłacić cło importowe / podatki / koszty odprawy. Mamy prawo odmówić wykonania dostawy uzupełniającej w przypadku nieuzasadnionych kosztów po naszej stronie. W takiej sytuacji klient będzie miał prawo do obniżenia ceny. Klient ma prawo do obniżenia uzgodnionego wynagrodzenia, jeśli naprawa lub dostawa zamienna dotycząca wady wynikłej z naszej winy nie rozwiąże problemu po upłynięciu odpowiedniego okresu zwłoki na naprawę lub wymianę, a dalsze próby naprawy są dla klienta nie do zaakceptowania, albo okres zwłoki upłynął z przyczyn leżących po naszej stronie. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy:
  a) drobnych wad, które nie obniżają zdatności towaru do jego przeznaczenia określonego w umowie, części wykazujących szybkie zużycie wynikające z charakterystyki materiału lub sposobu użytkowania, szczególnie części oznaczonych w opisie produktu jako części podlegające zużyciu, małych odchyłek ilościowych;
  b) wad wynikających z błędnego montażu, uruchomienia lub naprawy przez strony trzecie;
  c) wad wynikających z niewłaściwej obsługi, w szczególności nieprzestrzegania instrukcji konserwacji, nieprawidłowego użycia, normalnego zużycia, niewłaściwych materiałów / części zamiennych itd.
 3. Jeśli poniżej nie określono inaczej, wszelkie dalsze roszczenia klienta są wykluczone, w szczególności z tytułu uszkodzenia ciała, uszkodzenia materiałów, które nie są objęte umową, utraty zysków, poniesionych kosztów itd. To zastrzeżenie dotyczy zwłaszcza wszelkich roszczeń, które nie wynikają z rażących ani celowych zaniedbań z naszej strony albo naszych prawnych przedstawicieli i wykonawców. Zawsze ponosimy odpowiedzialność za zawinione naruszenia umowy (obowiązków kardynalnych). Jeśli typowe ryzyko umowne zostało pokryte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność nasza oraz naszych przedstawicieli i wykonawców ogranicza się do zakresu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o ile klient jest przedsiębiorcą, a umowa została zawarta w ramach jego działalności lub działalności jednoosobowej. Jeśli ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, płatności zostaną dokonane przez nas w zakresie polisy ubezpieczeniowej. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie obejmują sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ani wynikających z zaniedbania naszego czy naszych przedstawicieli i wykonawców. Zastrzeżenie nie ma również zastosowania, jeśli utrata życia lub uszkodzenie materiałów użytkowanych prywatnie są objęte przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt z 15 grudnia 1989 r., a obowiązująca wersja obejmuje obowiązkową odpowiedzialność.

§ 8 Płatność

 1. Jeśli nie postanowiono inaczej, faktury za usługi są opłacane natychmiast, a pozostałe faktury w ciągu dwóch tygodni od daty wystawienia.
 2. Nawet jeśli klient wskazuje inaczej, zastrzegamy sobie prawo do uznania płatności jako kredyt na pokrycie długów. Jeśli ponieśliśmy już odsetki i koszty, mamy prawo w pierwszej kolejności pokryć te koszty, następnie odsetki, a w końcu główne zadłużenie.
 3. Płatność uznaje się za dokonaną, gdy mamy nieograniczony dostęp do wpłaconej kwoty. W przypadku płatności czekiem uznaje się ją za dokonaną po jego realizacji bez zastrzeżeń.
 4. Odsetki za zwłokę naliczamy w wysokości 8 punktów procentowych ponad bazową stopę procentową (§ 247 Niemieckiego kodeksu cywilnego, BGB). Naliczona stawka może być wyższa, jeśli zdołamy udowodnić, że powstało większe zadłużenie.
 5. Klient może jedynie wyrównać nasz dług niepodważalnym, prawnie wiążącym roszczeniem wzajemnym. Jeśli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB, jego prawo do wstrzymania płatności ze względu na możliwe roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady pośrednie jest wykluczone. W przeciwnym wypadku klient może wykorzystać prawo do wstrzymania się od płatności do sumy właściwej części ceny zakupu.
 6. Jeśli sytuacja finansowa klienta znacznie się pogorszy po zawarciu umowy albo sytuacja finansowa klienta nie będzie nam znana przed zawarciem umowy, a okoliczności te mogą wpłynąć na realizację umowy, zastrzegamy sobie prawo do niewykonywania dalszych usług aż do zapewnienia świadczenia wzajemnego lub przedstawienia zabezpieczenia. Ma to też zastosowanie, gdy klient nie wypełnia na czas swoich obowiązków wynikających z umowy lub zwleka z płatnościami.

§ 9 Zastrzeżenie tytułu własności

Dopóki nie zostaną spłacone wszelkie zadłużenia, w tym otwarte zobowiązania, które są lub będą nam należne w przyszłości
na podstawie przepisów prawnych, mamy prawo do poniższych zabezpieczeń, które będą uruchamiane
na nasze żądanie i według naszego uznania, a ich wartość powinna zawsze przekraczać zadłużenie o 20%.  

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zachowania własności dostarczonych towarów do momentu otrzymania pełnej płatności. W przypadku złamania przez klienta postanowień umowy, w szczególności w sytuacji nieuregulowania płatności, zastrzegamy sobie prawo do wystawienia wezwania do zapłaty, a w końcu do przejęcia towarów, które klient jest zobowiązany przekazać.
 2. Jeśli klient jest przedsiębiorcą zgodnie z § 14 Niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), zastosowanie mają również poniższe zapisy:
  a) Klient ma prawo do odsprzedaży towarów w ramach zwykłych kontaktów biznesowych, ale sceduje na nas wszelkie zobowiązania do kwoty ceny zakupu uzgodnionej między nami a klientem (w tym kwotę podatku VAT), wynikające z odsprzedaży, bez względu na to, czy sprzedaż nastąpiła przed, czy po przetworzeniu towarów. Klient ma prawo odebrać zobowiązanie po jego przekazaniu. Nasze prawo do samodzielnego odebrania zobowiązania pozostaje nienaruszone, ale jesteśmy zobligowani nie odbierać zobowiązania, dopóki klient wywiązuje się z płatności. W takim przypadku mamy prawo żądać od klienta raportu na temat zobowiązań, a dłużnik zapewni wszelkie niezbędne informacje dotyczące możliwości przejęcia, dostarczy dokumenty i poinformuje strony trzecie o zobowiązaniu.
  b) Obróbka lub zmiana towarów przez klienta jest zawsze wykonywana w naszym imieniu. Jeśli dostarczone towary są przetwarzane razem z innymi towarami niebędącymi częścią dostawy, uzyskamy współwłasność w nowym produkcie w stosunku wartości przedmiotu dostawy do wartości nowego produktu w momencie przetworzenia.
  c) Jeśli dostarczone towary zostaną wymieszane z innymi towarami nienależącymi do nas, uzyskamy współwłasność nowego produktu w stosunku wartości przedmiotu dostawy do wartości innych nierozdzielnych towarów. Klient przechowa współwłasność w naszym imieniu.
  d) Klient nie ma prawa zastawiać ani przekazywać dostarczonych towarów jako zabezpieczenia. W przypadku przejęcia, konfiskaty lub innych działań stron trzecich klient niezwłocznie nas o tym poinformuje i dostarczy wszelkie dokumenty niezbędne do ochrony naszych praw. Komornicy i strony trzecie muszą zostać poinformowani o naszym prawie własności.
 3. Jeśli strona trzecia próbuje przejąć dostarczony towar, klient jest zobowiązany powiedzieć o naszym prawie własności, niezwłocznie nas poinformować i – jeśli to koniecznie – przesłać kopię raportu przejęcia. Klient pokrywa koszty i powstałe szkody.

§ 10 Roszczenia odszkodowawcze

Jeśli klient nie wypełni umowy lub się z niej wycofa z nieuzasadnionych powodów, mamy prawo żądać 35% ceny umownej, bez szkody dla ewentualnych wyższych odszkodowań wynikających z obsługi umowy i utraty zysków. Jeśli przedmiot dostawy został już dostarczony, jego wartość wzrośnie o koszty transportu i koszty możliwego dostosowania. Klient ma prawo przedstawić dowód poniesionych mniejszych szkód.

§ 11 Obsługa posprzedażowa

 1. Oferujemy naprawy i serwis w ramach obsługi posprzedażowej zgodnie z obowiązującym cennikiem. Naprawy przeprowadzane są przez nas tak, aby przywrócić funkcjonowanie produktu. Wadliwe części są wymieniane, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego działania towaru. Bierzemy odpowiedzialność za wady naprawionych i wymienionych części zgodnie z § 7, pod warunkiem że dotyczy okresu 12 miesięcy od zakończenia zadania.
 2. Technicy obsługi posprzedażowej nie mogą udzielać gwarancji ani innych deklaracji z zakresu odpowiedzialności sprawdzającego.
 3. Przepisy opisane w § 7 niniejszych Warunków współpracy dotyczą szkód i wad wynikłych w czasie naprawy lub konserwacji.

§ 12 Postanowienia końcowe / miejsce jurysdykcji

 1. Jeśli część zapisów niniejszych Warunków współpracy okaże się nieważna, reszta pozostaje w mocy.
 2. W przypadku relacji prawnych z naszymi klientami zastosowanie ma tylko prawo niemieckie, z wyłączeniem przepisów o ujednoliconych umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, nawet jeśli kupujący ma siedzibę za granicą.
 3. Miejscem jurysdykcji w przypadku sporów prawnych wynikających z tej umowy jest Stuttgart, jeśli klient jest biznesmenem, podmiotem prawa publicznego / funduszem specjalnym podlegającym prawu publicznemu. Działania prawne możemy również podjąć w miejscu jurysdykcji właściwym dla siedziby klienta.

 

top