Skontaktuj się z nami
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Porównanie produktów
Porównaj produkty teraz


Lista porównania
HOBART

Polityka środowiskowa i energetyczna

HOBART GmbH zobowiązuje się do ciągłego zmniejszania zużycia energii, a co za tym idzie – do redukcji emisji CO2 zgodnie z polityką środowiskową i energetyczną. Aby kontrolować to zobowiązanie i cały czas poprawiać efektywność środowiskową, firma HOBART Deutschland wdrożyła system zarządzania środowiskowego i zarządzania energią.

Sukces naszej firmy oparty jest na polityce biznesowej, a także ambitnych celach ochrony środowiska, których zasady zostały określone w kodeksie postępowania grupy ITW. Te cele i zadania wykraczają znacznie poza wymogi prawa.

Dzięki temu firma HOBART może analizować, a przez to monitorować i kontrolować parametry, które określają jej efektywność środowiskową i zużycie energii. Dzięki temu ma sposobność mierzenia i dokumentowania swojej wydajności w odniesieniu do wyznaczonych celów w polityce środowiskowej i energetycznej, a także w razie potrzeby podejmowania działań korygujących.

Wnioski wyciągnięte w czasie tych działań stanowią ważną część naszego ciągłego procesu ulepszania.

Zarząd firmy jest odpowiedzialny za promowanie większej świadomości ekologicznej wśród wszystkich pracowników i wyznaczanie osób odpowiedzialnych w tym zakresie. Aby minimalizować wpływ naszych działań na środowisko, zdefiniowaliśmy konkretne cele środowiskowe i praktyki oparte na naszej polityce środowiskowej i energetycznej, które są oceniane pod kątem ich skuteczności. Regularne przeglądy na poziomie kierownictwa zapewniają zgodność z naszą polityką środowiskową i energetyczną.

Potencjalny wpływ na środowisko wynikający ze zmian prowadzenia działań, nowych produktów lub procesów jest rozpatrywany z wyprzedzeniem. Lokalne skutki bieżących działań są brane pod uwagę w tym samym stopniu co obchodzenie się z niebezpiecznymi substancjami i występowanie hałasu w zakładach produkcyjnych. Uwzględniane są też przypuszczalne aspekty środowiskowe.

Nacisk kładziony jest w równym stopniu na oszczędność wody i redukcję odpadów, gdyż są to sposoby na wdrożenie świadomego zarządzania energią i jej oszczędzania. Przyszłość to świadome obchodzenie się ze wszystkimi surowcami, na co składają się ich ochrona i recykling, a także unikanie pewnych substancji w celu minimalizowania ich wpływu na środowisko. Aby to osiągnąć, nieustannie wykorzystujemy technologie przyjazne dla środowiska. W tym procesie bierzemy pod uwagę potencjalne odstępstwa od standardowych działań i przygotowujemy plany awaryjne, aby zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko.

Środki oszczędzania energii i wykorzystanie energii odnawialnej to ważne aspekty polityki firmy HOBART. Firma ciągle monitoruje swoją efektywność w tym zakresie, by zapewnić osiągnięcie celów środowiskowych i energetycznych.

Innym aspektem zasad dotyczących środowiska, stosowanych w firmie HOBART jest ciągłe doradztwo klienta w zakresie produktów, ich obsługi i utylizacji w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. Firma HOBART blisko współpracuje z organami statutowymi i władzami lokalnymi w zakresie przeciwdziałania incydentom. W odniesieniu do wpływu działań firmy na środowisko HOBART jest w ciągłym kontakcie z udziałowcami i przestrzega polityki informacji publicznej opartej na transparentności. Nasza polityka ochrony środowiska obowiązuje we wszystkich umowach korporacyjnych z partnerami zewnętrznymi, którzy są zachęcani do tego, aby przyczyniać się do jej sukcesu.

Aktywne uczestnictwo we wszystkich obszarach firmy jest równie ważne dla zgodności z podstawowymi celami, jak informowanie pracowników o kwestiach ekologicznych. Każdy pracownik jest zobowiązany przyczyniać się do ochrony środowiska i musi mieć świadomość swojej odpowiedzialności. Ochrona środowiska ma być inicjatywą i odpowiedzialnością każdej osoby.

top